Junta directiva

Òrgans de govern

El club d'esquí és gestionat per una Junta Directiva no retribuïda, formada per socis. Sota la direcció de Josep Dalmau, el President del club, la Junta s'ocupa de les següents àrees: competició, social, màrqueting i comunicació, escola d'esquí i administració.

Professionalitat de la gestió

Tota l'activitat del club es regeix per criteris de professionalitat de la gestió. El club actua d'acord amb la normativa estatal i autonòmica vigent d'associacions esportives (*) i per les normatives i reglaments específics de la Reial Federació Espanyola d'Esports d'Hivern i la Federació Catalana d'Esports d'Hivern.

El club funciona d'acord amb un pressupost anual d'ingressos i despeses d'activitat. El club es finança a través de les quotes dels socis, subvencions i donacions. L'activitat del club queda registrada en llibres d'actes i llibres comptables. En cada tancament d'exercici, el club elabora uns comptes anuals que són auditats i aprovats per l'assemblea de socis.

(*) Llei 1/2000, de 31 de juliol, de l'esport, Llei 3/2008 de l'exercici d'activitats esportives i Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de reglaments d'associacions esportives.

Vocals
Jaume Bonals Rosell
Jordi Calvo Figueras
Alberto Fucale Fregonese
Eugenia Hospital Hombravella
César Quincoces Hervella
Isabel Roig de Navas
Francesca Torrel Martinez
Marta Trullàs Borràs

President
Josep Dalmau Bacardit

Vicepresident
Ricard Oller Miró

Secretari
Antoni Castells Solanes

Tresorer
Antoni Castells Solanes

Junta directiva

INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.