Protocol d'actuació per la reparació / preparació d'esquís

04/02/2013

A continuació trobareu els procediments bàsics a seguir per la correcta reparació / preparació d'esquís.

Ordre:
1-Tapar forats soles.
2-Tunning (cantell pla).
3-Cantell lateral.
4-Encerar.
5-Rascar cera.
6-Raspallar.

1- Tapar forats:
-Netejar impureses/ restes.
-Netejar forats amb dissolvent i deixar assecar.
-Aplicar cofix (fer pressió de seguida amb la rasqueta de metall perquè no quedin bombolles d’aire).
-Treure restes amb rasqueta de metall o devastadora (quan està fred).
-Rebaixar fins a l’alçada de la sola.

2- Tunning (cantell pla)
Es tracta de la modificació de l’angle del cantell de la sola. Amb 0,5º ja n’hi ha prou. Amb el tunning aconseguim que no hi hagi fregament del cantell amb la neu quan els esquís van plans i que tant l’entrada a corba com la sortida siguin més suaus.

-Col·locar llima al clip de 0,5º.
-Dividir esquí en 3 parts i fer tantes passades com sigui necessari fins que ja no notem que la llima estigui menjant metall.
-Netejar llima sovint amb raspallet.
-Netejar cantell amb paper.

3- Cantell lateral
-Esquí amb fixacions mirant cap a nosaltres i sola cap a la taula.
-Fixar llima al cartabò de 88º amb pinça.
-Dividir esquí en 3 parts i fer tantes passades com sigui necessari fins aconseguir un bon afilat en tota la longitud del cantell.
-Netejar llima sovint amb raspallet.
-Netejar cantell amb paper.

Un cop finalitzat passar pedres DIAFACE (en el seu defecte pedra de gra fi i pedra de ceràmica) per un acabat d’alta qualitat. Cal fer passades llargues, uniformes i suaus.

IMPORTANT: Primer passar pedres pel cantell lateral i després pel pla ja que d’aquesta manera si quedés alguna impuresa, aquesta quedaria cap a fora i perjudicaria menys la maniobrabilitat de l’esquí.


4- Encerar
-Netejar soles amb dissolvent i paper absorbent.
-Deixar assecar bé les soles.
-Fondre cera contra la planxa i repartir sobre la sola.
-Escampar uniformement la cera amb la planxa i sempre de l’espàtula a la cua.
-Deixar refredar.

5- Rascar
-Rascar la cera sobrant amb la rasqueta de plàstic (sempre d’espàtula a cua).
-No deformar la rasqueta ja que ens podríem endur part de la sola.
-Rascar fins que no surti cera sobrant.

6- Raspallar
-Raspallar amb el raspall de nylon fent passades enèrgiques d’espàtula a cua fins que no surti restes de cera.

Pau Cebrian


INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.